مشق مشعل

دسته مشعل ها

در گذشته روش و عادت سپاهیانی که به سوی میدان جنگ می رفتند این بود که شب هنگام مشعل هایی برای روشنایی راه و طبل هایی که بیانگر روحیه ی  آمادگی برای نبرد و همچنین بر انگیختن روحیه ی حماسه در جنگجویان بود را حمل می کردند . این لشگر نمادین حسینی در راه یاران امام حسین در کربلا برای خونخواهی آنان قدم می گذارد . این عمل به صورت نمادین با روشن کردن مشعل در ابتدای دسته جات عزاداری امام حسین نمایان می شود و بیش از ۱۵۰ سال در نجف اشرف کنار مرقد امیر المومنین علی بن ابی طالب صورت می پذیرد . پیشاپیش هر دسته عزاداری مشعلی که دارای شاخه های فراوان از شعله های زبانه کشیده آتش بود حرکت می کرد. شیعیان این مشعل ها را سمبلی جهت یاری رساندن و نشان دادن شجاعت و اراده به همراه سر دادن شعارهای حسینی می دانند و با این حرکت نمادین خود را برای جنگ و خونخواهی امام حسین و اهل بیتش آماده می سازند . علما نیز در برپایی این مراسمات نقش اساسی داشتند و شیعیان را در ترویج و محافظت بر شعائر حسینی شناخته شده نزد شیعیان و مشخص شدن مظلومیت اهل بیت تشویق می کردند . در قرون و اعصار متمادی این عمل تکرار شده و مطابق با آنچه حضرات معصومین گفته اند که : « امر ما را زنده نگه دارید . » می باشد.

دسته مشق عزاداری سنتی شهر نجف اشرف

مشـق در لغـت خـط ممتـد و مسـتقیم یـا چابکـی و سـرعت در شمشـیر زدن و پرتـاب نیـزه اسـت. اولیـن نمـود مشـق در شـب دهـم از محـرم سـال ۶۱ ه.ق بـه وقـوع پیوسـت وآن زمانـی بـود کـه در خیمـه ی حضـرت زینـب  میـان ایشـان و امـام حسـین ع سـخنانی رد و بـدل شـد. حضـرت زینـب از نیـت و قصـد اصحـاب و پاکـی قلـب هایشـان سـوال نمود. دلیـل پرسـش حضـرت آن بـود کـه در آن زمـان، مـردم از یـاری امـام دسـت کشـیدند و ققـط تعـداد اندکـی از مومنـان مخلـص همـراه امـام بونـد. امـام حسـین ع در پاسـخ فرمودنـد: بـه خـدا سـوکند! نیـت و قصـد اصحـاب مـن هماننـد نیـت و قصـد مـن مـی باشـد و آنهـا مـرگ در راه مـن را بیشـتر از عالقـه ی کـودک بـه پسـتان مـادر دوسـت دارنــد. در ایــن میــان ســخنان حضــرت زینــب بــه گــوش هــال بــن نافــع کــه نگهبـان خیمـه بـود رسـید. وی شـتابان نـزد حبیـب بـن مظاهـر اسـدی رفـت و سـخنان امـام حسـین و خواهـرش زینـب را بـرای او نقـل نمـود. حبیـب، اصحـاب را بـا صـدای بانـد فـرا خوانـد ویـاران وفـادار بـه همـراه بنـی هاشـم کـه در پیشـاپیش آنـان حضـرت ابالفضـل العبـاس کـه شمشـیر بـه دسـت بـود حاضـر شـدند. حبیـب بـه امـام گفـت: سـرور و آقای مـن! بـه خیمه ی خویـش بـاز گردید و اسـتراحت نماییـد؛ ) آرام باشـید زیـرا اصحـاب مـرا یـاری مـی کننـد. حبیـب بـه همـراه یـاران به سـوی خیمـه زنـان رفتنـد تـا نیـت و قصـد خـود را بـه حضـرت زینـب ابـراز کننـد و مقابـل خیمـه ی ایشـان ایسـتادند و بـرای اینکـه تعـداد انـدک آنـان بیشـتر نمایـان شـود بـه صـورت مشـق خـط مسـتقیم، در حالـی کـه شمشـیرهای خـود را بالا گرفته و برهـم مـی زدنـد ایسـتادند و شـعارها و فریادهـای حماسـی سـر دادند. بـه ایـن وسـیله حـالت درونـی خـود را کـه یـاری نمـودن امـام و کشـته شـدن در راه ایشـان و خاندانـش بـود نمایـان سـاختند. از آن زمـان شـیعیان اهـل بیـت ایـن عمـل را بـه نـام مشـق مرسـوم اسـت شـعاری از شـعائر الهـی مـی داننـد.

دسته:

توضیحات

مولف و عکاس: حجت الله عطایی
طراح جلد و صفحه آرایی : جواد جعفری
مترجم : فرزانه صائبی مطلق
لبتوگرافی و صحافی : عمران
تاریخ انتشار : پاییز ۹۷
نوبت چاپ : اول
تیراژ : ۱۰۰۰
قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال
شابک : ۶-۱۰-۷۲۴۰-۶۰۰-۹۷۸
با همکاری و حمایت موسسه آل البیت (ع)