نقد نمایشگاه “نا پیدا”

نقد دریچه ورود به عکس است و لازمه یک نقد منصفانه شناخت تمام خصوصیات عکاس و مجموع عکسهای به نمایش در آمده از لحاظ فیزیکی و نمایشی است . پیام اصلی این نوشته بیان این واقعیت است که هیچ قطعیتی…